Priya KrishnamoorthyPartnerships Intern, MIT Solve